Actievoorwaarden: winactie 'Cowboy'

1. De ‘Cowboy’ winactie ter promotie van het merk Impress Your Dog, (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door Vobra Special Petfoods BV ("Vobra"), Marshallweg 4, 5466 AJ, Veghel.

2. De Actie is geldig van 2 juni 2017, 19:00 uur tot en met 9 juni 2017, 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).

3. Een ieder die gedurende de Actieperiode een foto plaatst bij het desbetreffende Facebook bericht met betrekking tot deze winactie, gaat akkoord met deze actievoorwaarden, maakt kans op de prijs. 

4. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit: één Cowboy outfit.

5. Op 12 juni 2017, na afloop van de Actieperiode zal op onpartijdige wijze uit de inzendingen met Deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen de winnaar worden getrokken. De winnaar wordt uiterlijk binnen één dag na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld middels een Facebook privé bericht van het Vobra Facebook account genaamd "Vobra SpecialPetfoods". De Winnaar heeft 5 dagen de tijd om te reageren. Mocht de Winnaar niet reageren binnen deze periode vervalt het recht op de Prijs en behoudt Vobra het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden). De oorspronkelijke Winnaar heeft na deze periode geen recht meer op de Prijs of een prijs in een andere vorm.

6. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

7. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

8. Vobra behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

9. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Vobra, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

10. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De Vobra database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

11. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.

12. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

13. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door Vobra.

14. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. Vobra is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

15. Wanneer u deelneemt aan een Actie, geeft u Vobra toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. Vobra mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van de bekendmaking van de Winnaar en genodigde vermelden via alle online en offline media.

16. Vobra evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. Vobra alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of gebruiker mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

17. Met het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer Impress Your Dog het volledige recht om de ingestuurde berichten, foto's en/of namen van de Deelnemer te gebruiken voor elk mogelijk doel en dus ook ter publicatie.

18. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan Vobra verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Vobra in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

19. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

20. Vobra draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

21. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

Vobra Special Petfoods BV

Marshallweg 4
5466 AJ Veghel Nederland
Tel: +31 (0)413 229443

Postadres

Postbus 64
5460 AB Veghel Nederland
info@vobra.nl
www.vobra.nl